Hyvinvointialan Living Lab -hanke

Hyvinvointialan Living Lab -hanke

Aikataulu: 01.12.2009 – 30.04.2012

Hyvinvointialan Living Lab -hanke oli ylimaakunnallinen hanke, jota toteuttivat Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK (1.4.2012 alkaen Prizztech Oy), Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK sekä Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry. Hankkeen hallinnoinnista vastasi POSEK. Hyvinvointialan Living Lab -hanke koostui kolmesta osahankkeesta, jotka toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina. Jokaisella osahankkeella oli erilaiset painopisteet sekä roolit.

Hyvinvointialan Living Lab -hankkeen rahoittajina toimivat Satakuntaliitto sekä Porin seudun, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kunnat.

Tavoitteet:

Hyvinvointialan Living Lab -hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja luoda hyvinvointialan toimiva ja monistettava pilotointiympäristö sekä sitä tukeva kumppanuusmalli Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialan toimijoiden välille. Hankkeessa pyrittiin tunnistamaan uudet innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuudet sekä lisäämään yhteistyötä asiakas-yritys-kunta-kolmassektori ketjussa.

  • Living Lab -toiminnan pitkän tähtäimen vision kirkastaminen ja strategian luominen
  • Keskitetysti organisoidun toimintamallin luonti yritys-kunta -yhteistyölle sekä muille sidosryhmille kuten omaisille ja kolmannelle sektorille
  • Kumppanuusmallien luominen Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Living Lab -ympäristöissä sekä verkostoituminen

Etelä-Pohjanmaan osahankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen toimintamalli ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Hankkeen Living Lab -ympäristöt koostuivat ikäihmisten kodeista sekä kuntien hoitokodeista, joka mahdollisti hyvinvointiteknologiatuotteiden käytön ja testaukset aidoissa käyttöympäristöissä.

Etelä-Pohjanmaan osahankkeen tulokset:

Etelä-Pohjanmaan osahankkeen toiminnan tuloksena syntyi toimiva, tuloksellinen ja monistettava pilotointiympäristö, jonka avulla tuettiin kotona asuvia ikäihmisiä sekä mahdollistettiin hyvinvointiteknologiatuotteiden testaukset oikeissa ympäristöissä. Pilotointiympäristön toiminnalle luotiin uusi monistettava toimintamalli, jonka keskeisenä toimijana oli kotona asumisen tukiryhmä, joka organisoi toimintaa, jolla ikäihmisten kotona asumista tuettiin. Pilotointiympäristön merkittävänä tukena ja mahdollistajana oli yhteistyö eri toimijoiden kanssa, kuten hankkeen muiden toteuttajien, hyvinvointiin liittyvien teknologia- ja palvelualan yritysten, kuntien, kolmannen sektorin sekä kuntien työntekijöiden, ikäihmisten ja omaisten kanssa.

Etelä-Pohjanmaan osahankkeen merkittävin tulos oli kotona asumisen tukiryhmän (KAT-ryhmän) toimintamallin luominen. Moniammatilliset kotona asumisen tukiryhmät perustettiin Alavuden, Lapuan ja Seinäjoen kaupunkeihin. Kotona asumisen tukiryhmät käsittelivät pääasiassa ikäihmisten arjesta nousseita haasteita, joihin pyrittiin löytämään ratkaisu joko hyvinvointiteknologian keinoin tai muulla tavalla. Lisäksi KAT-ryhmät osallistuivat Alavuden, Lapuan ja Seinäjoen kaupungeissa hoitokotien teknologiakartoituksiin ja -hankintoihin. KAT-ryhmien tukena toimi hankkeessa testauslaboratorio, jossa selvitettiin mahdollisia tukimahdollisuuksia sekä testattiin hyvinvointiteknologiaa. Samalla jaettiin teknologiatietoutta kuntiin sekä asennettiin ja ylläpidettiin hyvinvointiteknologiaa kotona asuvien ikäihmisten tueksi.

Kotona asumisen tukiryhmissä käsiteltiin yhteensä 118 asiakastapausta, joista 59 asiakkaalle asennettiin hyvinvointiteknologiaa kotona asumisen tueksi. Hyvinvointiteknologiaratkaisujen lisäksi asiakkaita tuettiin muilla tavoin. KAT-ryhmän toiminnan avulla mahdollistettiin kotona asuminen pidempään sekä turvallisuuden ja välittämisen tunteen lisääntyminen niin ikääntyvillä kuin omaisilla.

Hyvinvointialan Living Lab -hankkeen loppuraportti

Etelä-Pohjanmaan osahankkeessa mukana olleet yritykset:

– Addoz Oy
– Anvia Oyj
– Comp Aid Oy
– Esperi Care Oy
– Everon Oy/Ab
– Finn-ID Oy
– GS-Group
– LDS Oy
– Muistin Suomi Oy
– Smart Care Oy
– STT Condigi Oy
– Teltonika International Oy
– Tunstall Oy
– Verifi Oy
– Vivago Oy

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry