Kotipesä

Aikataulu: 01.09.2006 – 31.09.2007

Rahoittajat:

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Länsi-Suomen lääninhallitus

Hankkeessa opastetaan kuntien henkilökuntaa, palveluyrityksiä ja teknologiayrityksiä ymmärtämään dementoituvan elämää kotona ja kehittämään ja soveltamaan teknologiaa inhimillisesti kotona asuvan elämään.

Kotipesä – Vanhusten kotihoidon oppimisverkosto
ESR- koulutushanke
1.9.2006 – 31.10.2007

Tavoite:

Tavoitteena on luoda monien kotihoidon palvelujen ja itsenäisen suoriutumisen teknologioiden kanssa toimivien tahojen oppimisverkosto: mukana ovat useiden kuntien ja kaupunkien palveluyrityksiä, teknologiaa kehittäviä ja tutkivia yrityksiä ja sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön henkilökuntaa.

Koulutuksessa opastetaan kuntien henkilökuntaa, palveluyrityksiä ja teknologiayrityksiä ymmärtämään dementoituvan elämää kotona ja kehittämään ja soveltamaan teknologiaa inhimillisesti kotona asuvan elämään.

Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua vanhustyön ammattilaisten ja teknologian kehittäjien välillä yhteisillä koulutuksilla, jolloin henkilökunta tutustuu teknologiaan ja yritykset tutustuvat ikääntyneiden arkeen ja heidän hoitamisensa arkeen ja tätä kautta asiakastarpeisiin.

Hankkeessa toteutetaan jokaisessa osallistuvassa kunnassa asiakastapauksia, joiden avulla koulutettavat voivat tutustua ikäihmisen arkeen kotona. Asiakkaille rakennetaan kokonaisvaltainen turvaverkko kotona asumisen turvaksi.

Koulutusosioissa tuodaan esiin myös uusinta tietoa muusta kotipalveluun liittyvästä esim. ikäihmisten turvallisuudesta, dementianhoidosta, dementiapotilaan kohtaamisesta ja kuntouttavasta työotteesta.

Tarkoituksena on vahvistaa sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ikääntyneiden kotihoidossa ja kuntien vanhustyöntekijöiden kykyä nähdä kotihoidon kokonaisuus ja palveluyritysten potentiaali sekä teknologian mahdollisuudet tulevaisuuden työssä.

Tulokset:

Vanhustenhuollon henkilökunta ja palveluyritykset saavat välineitä kehittää toiminta-alueensa vanhustenhuoltoa ja kohdata omassa työssään uuden teknologian tuomat haasteet osana ikääntyneiden ja erityisesti dementoituvien muuta palveluketjua. Koulutettavat saavat tietoa ja taitoa palveluketjun hallintaan, sektorirajoja ylittävään yhteistyöhön (kunta, seurakunta, vapaaehtoisjärjestöt, palveluyritykset) sekä dementoituvien hoidon uusimpiin käytäntöihin. Kuntien ja palveluyritysten mahdollisuudet kotihoidon kehittämiseen paranevat.

Koulutuksen aikana syntyy myös palvelupaketti, jonka avulla varmistetaan, että kuntien ja palveluyritysten saatavilla on edelleen koulutuksen jälkeenkin ajantasaista tietoa uusimmista teknologisista sovelluksista ja niiden käytöstä arjen tilanteissa sekä väylän, jonka kautta kunnat voivat saada laitteita vuokrattua käyttöönsä. Tämä palvelupaketin kehittäminen on osa koulutusta ja keskustelua, jolloin vanhustyön ammattilaiset kouluttautuvat arvioimaan myös tulevaisuuden työssään tarvitsemiaan laitteita, palveluja ja taitoja. Tällöin palvelusta tulee mahdollisimman käyttäjälähtöinen ja arjen hoitotyötä palveleva.

Koulutuksen aikana syntyy myös palvelupaketti, jonka avulla varmistetaan, että kuntien ja palveluyritysten saatavilla on edelleen koulutuksen jälkeenkin ajantasaista tietoa uusimmista teknologisista sovelluksista ja niiden käytöstä arjen tilanteissa sekä väylän, jonka kautta kunnat voivat saada laitteita vuokrattua käyttöönsä. Tämä palvelupaketin kehittäminen on osa koulutusta ja keskustelua, jolloin vanhustyön ammattilaiset kouluttautuvat arvioimaan myös tulevaisuuden työssään tarvitsemiaan laitteita, palveluja ja taitoja. Tällöin palvelusta tulee mahdollisimman käyttäjälähtöinen ja arjen hoitotyötä palveleva.

Kohderyhmä:

Projekti on suunnattu kuntien vanhustyön ammattilaisille ja hoivapalveluyritysten henkilökunnalle sekä terveysteknologiayrityksille, joilla on kotihoitoon ja kotona suoriutumisen liittyvää tuotekehitystä. Mukaan voi tulla Länsi-Suomen läänin alueen teknologiayritykset ja hoivapalveluyritykset Suupohjan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Eteläisten Seinänaapurien ja eteläisen Seinäjoen alueelta.

Hankkeessa mukana olevia tahoja:

  • Etelä-Pohjalaisia kuntia ja kaupunkeja (Alavus, Eteläinen Seinäjoki, Kurikka)
  • Kahdeksan kuntien alueella toimivaa palveluyritystä
  • Viisi Länsi-Suomen läänin alueella toimivaa teknologiayritystä
  • Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian kehittämiskeskus ry (EPTEK)
  • LifeIT Oyj
  • Tampereen teknillinen yliopisto
  • Seinäjoen keskussairaala
  • E-P:n muistihäiriö ja dementiayhdistys ry

Toteutus:

Projektin toteutusaikana on 1.9.2006-31.10.2007.

Koulutusohjelma koostuu seminaareista, koulutusjaksoista erilaisille osallistujakokoonpanoille, turvaverkon rakentamistilanteista ja niihin liittyvis tä tapauskertomusten teoista ja ryhmäkeskusteluista. Jatkuvana prosessina koulutuksessa käydään läpi keskustelujen, tehtävien ja luentojen avulla muutamia pääteemoja ja niihin kietoutuvia pienempiä teema-alueita.

Pääteemoja ovat:

Ikääntyneen turvallisuus laajassa merkityksessä, ikääntyneen turvaverkko ja sen kokoaminen, itsenäisen suoriutumisen teknologiat, vanhusten ja erityisesti dementoituvien kotihoito. Yhteydenpitokeinoja ovat seminaarit ja koulutukset sekä esim. PC-videoneuvotteluyhteyden kautta että fyysisinä tapaamisina. Hankkeessa käytetään hanketyöhön kehitettyä ulkopuolisilta suojattu skaalautuva web-sivusto, joka mahdollistaa tiedon suojatun jakamisen oppimisverkoston jäsenten kesken.

Tekonoligiaritykset saavat ensikäden tietoa asiakastarpeita ja myös käyttökokemuksia erilaisista teknologisista välineistä. Yritykset voivat tuoda omia tuotteitaan vanhustyön ammattilaisten arvioitavaksi. Yrityksille annetaan myös tietoa uusimmista teknologisista innovaatioista terveydenhuollossa. Myös teknologiayritysten edustajat voivat halutessaan osallistua koti- ja laitoskäynteihin.

Koulutuksen aikana kootaan myös ideakoria erilaisista tuotetarpeista, joita tulee esiin koulutuksen ja kotikäyntien aikana. Näitä ideoita koulutukseen osallistuvat yritykset saavat vapaasti käyttää tuotekehityksessään.

Koulutettavat käyvät läpi 75 tunnin koulutuspaketit, joihin kuuluu lähiopetusta 40 tuntia, työssä oppimista 12 tuntia, seminaareja 8 tuntia ja etätyöskentelyä 15 tuntia. Koulutus toteutetaan 1.11.06-15.10.07 välisenä aikana.

Materiaalia:

Kotipesa_loppuraportti