Kulkurin valssi

Kulkurin valssi – Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä – hanke

Kulkurin valssi – hankkeen esite

Aikataulu: 1.3.2008 – 31.12.2010

Tausta ja tarve

Aikaisemmissa tutkimus- ja kehityshankkeissa (eKoti, Eeva-hanke, Kotipesä -hanke) on tullut esiin tarve tutkia dementoituvien käytösoireisiin liittyvää vaeltelua ja eksymisestä estäviä teknologioita ja kokeilla niitä dementoituneen arjessa. Vuosina 2004-2006 maaseutuohjelmassa toteutettu Eeva eli yksilöllinen turvaverkko dementoituneille- hanke herätti mielenkiintoa sekä kansallisesti että EU-tasolla. Eeva- malli juurtui osaksi hankkeeseen osallistuneiden kuntien palvelutoimintaa.

Dementiaoireisen turvallisuutta heikentää mm. hahmotuskyvyn ja suuntavaiston heikkeneminen. Tämä yhdistettynä levottomuuteen ja sekavuuteen aiheuttaa usein tarvetta ”lähteä kotiin”. Nämä tilanteet voivat uhata dementoituneen turvallisuutta ja henkeäkin ja aiheuttavat suurta kuormitusta omaisille. Aikaisemmissa tutkimuksissamme on todettu, että kulunvalvonnalla pystytään lykkäämään laitoshoitoon joutumista. Eksymistilanteet ovat kriittisiä tekijöitä dementoituneen kotona selviytymisessä ja omaisten jaksamisessa.

Tavoitteet ja kohderyhmät:

Seitsemässä eteläpohjalaiskunnassa toteutettava Kulkurin Valssi- hanke johdattaa ajattelemaan dementoituvan vaeltelua liikkumisen ja ilon lähteenä silloin kun se on turvallista ja vapaata. Dementoituvalla on oikeus liikkua ja toteuttaa itseään hyväksyvässä ja turvallisessa ympäristössä. Vaeltelu ja ”touhuaminen” on dementoituvan tapa purkaa levottomuutta ja hallita ympäristöään sekä omaa mieltään.

Turvallisuuden lähteenä ovat sekä läheiset ihmiset ja koko sosiaalinen verkosto että kulunvalvontaan kehitetyt laitteet. Aikaisemmin toteutetussa Eeva-hankkeessa kehitettyä turvaverkkomallia kehitetään Kulkurin- valssi hankkeessa vastaamaan erityisesti dementoituvien vaelteluun liittyviin haasteisiin.

Turvaverkkokalenteri

Toimintakaavio

Tiivistetysti:

– Kehittää malli, jonka avulla tunnistetaan syrjäseuduilla asuvien dementoituvien vaelteluun liittyvät vaaratekijät ja mahdollistetaan dementoituvan turvallisempi vaeltelu.
– Kokeilla sosiaalisen turvaverkon ja erilaisten kulunvalvontalaitteiden käytettävyyttä vaeltelevien dementoituvien kotona asumisen tukemisessa
– Etsiä teknologisia ratkaisuja korvaamaan dementoituvien sisään lukitsemista
– Mahdollistaa dementoituvien turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään
– Löytää hoivayrityksille uudenlaista toimintaa syrjäkylillä ja edistää lähipalvelujen syntymistä.

Jokaisesta osallistuvasta kunnasta hankkeeseen valitaan viisi kotona asuvaa dementoituvaa. Pääpaino on keskusta-alueen ulkopuolella asuvissa henkilöissä. Hanke tulee välillisesti koskemaan myös näiden henkilöiden turvaverkkoa eli omaisia, sukulaisia, ystäviä, naapureita, kyläläisiä ja kunnan kotipalvelua.

Kohderyhmänä ovat:

-35 taajama-alueen ulkopuolisella maaseudulla asuvaa dementoituvaa henkilöä Seinäjoella, Nurmossa, Ylistarossa, Lapualla, Ilmajoella, Kurikassa ja Jalasjärvellä, joilla on kulunvalvontatarve sekä ainakin osalla sisään lukitsemistarve.
-dementoituvien asuinkunnissa sijaitsevat hoivayritykset
-välillisesti dementoituvien koko turvaverkko

Toteutus:

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2008-31.12.2010.

Hankkeessa selvitetään aluksi dementoituneen elämäntilanne. Keskustelussa käydään läpi yhdessä dementoituneen ja hänen omaistensa, mahdollisesti myös ystävien ja naapurien kanssa esimerkiksi siitä, mitkä ovat hänen elinolosuhteensa, ketkä käyvät hänen luonaan ja miten usein. Vaeltelun ja kulunvalvonnan kannalta tärkeää on myös kartoittaa sitä, miten laajasti dementoituva liikkuu sisätiloissa, pihapiirissä tai laajemmin ympäristössä. Kartoituksen pohjalta laaditaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllinen turvaverkko, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vaelteluun ja kulunvalvontaan. Teknologiat asennetaan koteihin ja turvaverkon ja teknologian toimivuutta testataan hankkeen päättymiseen saakka.

Tiivistetysti:

Vaihe 1: 1.3.2008-31.1.2009
– Asiakasvalinnat:
– Yritysten/ kylätoimikuntien avoin rekrytointi ja innostaminen liiketoimintamahdollisuudesta ja toimijoiden sitouttaminen
– Kartoittavat kotikäynnit valituissa asiakaskohteissa : keskustelut, toimintakyvyn ym. mittaus

Vaihe 2: 1.2.2009 – 31.12.2009
– Intervention toteuttaminen valituissa asiakaskohteissa: lääkitysten tarkastus, ei-lääkkeellisten hoitomahdollisuuksien kartoitus ja toteutus, teknologisen ratkaisun toteutus, kuntien sitouttaminen mukaan mallin toteuttamiseen
– Hoivayritysten kulunvalvontapalvelukonseptin pilotoiminen hoivayritysten kanssa.

– Seurantamateriaalin kerääminen: millaista ratkaisua kaivataan, mitkä ovat esteet teknologian käyttöönotossa, mitä parannuksia olemassa oleviin? Mikä on suhde muihin hoitokeinoihin? Artikkeleiden kirjoittamista kehitystyön vaiheista.

Vaihe 3: 1.1.2010-31.12.2010
– Intervention vaikutusten seuranta jatkuu
– Kulunvalvontamallin kehittäminen kuntien käyttöön
– Tulosten kirjoittaminen artikkeleiksi ja raportiksi

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit:

Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK ry)
Kunnat: Seinäjoki (Nurmo, Ylistaro), Lapua, Ilmajoki, Kurikka, Jalasjärvi
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
Seinäjoen keskussairaalan neurologian ja geriatrian yksiköt
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, ICT-yksikkö ja sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Tampereen Teknillinen yliopisto, Seinäjoen toimipiste
Alzheimer keskusliitto ry
Seinäjoen kaupungin lyhytaikaishoitoyksikkö Viherkoti

Rahoittajat:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Etelä-Pohjanmaan TE- keskus
Ilmajoen, Jalasjärven kunnat
Seinäjoen (Nurmo ja Ylistaro), Lapuan ja Kurikan kaupungit
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Ilmajoen Elektroniikka Oy
Miratel Oy
Exrei Oy
ArctiCare Technologies Oy
Emfit Oy
Videra Oy
Pfizer Oy
Tracker Security Oy
Location Data Systems LDS Oy
Tunstall Oy
Oy Verifi Ab
John G. Annalan säätiö
Kurikan Tuulikello Oy
Hoivakoti Vuosikas
Hoivakartano

Yhteystiedot:

Sami Perälä
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry